REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA z Serwisu Polish Art NOW dostępnego pod adresem www.polishartnow.com

Data wejścia w życie: 1/01/2021
Ostatnia aktualizacja: 28/09/2021

Dziękujemy za odwiedzenie Serwisu internetowego Polish Art NOW („Serwis”) chronionego prawem patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, którego właścicielem i operatorem jest Borowik Foundation („Operator”). Korzystanie z Serwisu oznacza, że przeczytałaś/-eś, zrozumiałaś/-eś i zgadzasz się na niniejsze warunki jego użytkowania („Warunki”). Od czasu do czasu możemy modyfikować Warunki o czym świadczyć będzie data ostatniej aktualizacji. Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie zastępują wszystkie poprzednie powiadomienia i / lub oświadczenia dotyczące naszych Warunków w odniesieniu do tego Serwisu. Zachęcamy do częstego sprawdzania naszego Serwisu w celu zapoznania się z aktualnie obowiązującymi Warunkami i wszelkimi zmianami, które mogły zostać w nich wprowadzone. Korzystając z Serwisu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Warunkach, wyrażasz zgodę na związanie się takimi modyfikacjami.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem i administratorem Serwisu internetowego Polish Art NOW („Serwis”)  dostępnego pod adresem URL www.polishartnow.com jest Borowik Foundation („Operator”) z siedzibą w Zamościu, adres: ul. S. Wyszyńskiego 41/35, 22-400 Zamość, posiadające numer NIP: 9222718530 i numer REGON: 387045273, e-mail: email@polishartnow.com.

1.2. Serwis zapewnia internetową platformę edukacyjną, promocyjną, handlową, wspierającą artystki i artystów („Oferenci” i „Sprzedający”), którzy mogą oferować sprzedaż swoich i / lub posiadanych towarów („Przedmioty”) potencjalnym nabywcom („Kupujący”). Każda sprzedaż przedmiotu między Kupującym a Sprzedającym podlega niniejszym Warunkom.

1.3. Polish Art NOW zapewnia dostęp do Serwisu i korzystania z niego pod warunkiem przestrzegania Warunków i Polityki prywatności Serwisu, dostępnych w zakładce Polityka Prywatności. 

1.4. Żadne materiały z Serwisu, w tym niniejszy Regulamin, nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, przesyłane ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Serwisie.

1.5. Zgodnie z zapisem w punkcie „Czynności zabronione”, Serwis, w tym cała jego zawartość, taka jak teksty, obrazy i kody HTML używane do tworzenia Serwisu, stanowią naszą własność lub naszych Oferentów, Partnerów lub Licencjodawców i są chronione z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem Z.519770, znakiem towarowym i / lub prawem autorskim na mocy obowiązującego prawa ochronnego Rzeczypospolitej Polskiej i / lub prawa obcego. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nie możesz używać, pobierać, przesyłać, kopiować, drukować, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, modyfikować, usuwać, dodawać, licencjonować, publikować, przesyłać ani rozpowszechniać jakichkolwiek Materiałów z tego Serwisu w całości lub częściowo w jakimkolwiek celu publicznym lub komercyjnym bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Udzielamy osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp do Serwisu oraz na korzystanie z zawartych w nim informacji i usług.

2. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin posługuje się pojęciami, które mają następujące znaczenie:

 • Ceny oznaczają uzgodnioną przez Oferentów, Sprzedających i Polish Art NOW ceny netto za Przedmioty z Oferty.
 • Cena Całkowita oznacza sumę Ceny, podatku VAT oraz kosztów wysyłki Przedmiotu w ewentualnym wariancie wybranym przez Kupującego.
 • Dostawca oznacza podmiot, z którym współpracuje Oferent, Sprzedawca lub Serwis w zakresie dostarczenia Kupującemu Przedmiotu określonego w Zamówieniu.
 • Konto Użytkownika oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel (Panel Użytkownika), uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez Serwis, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji.
 • Kraj Kupującego oznacza kraj do którego wysłane zostaną zakupione przez Kupującego Przedmioty.
 • Kraj Oferenta oznacza kraj z którego wysłane zostaną zakupione Przedmioty.
 • Kupujący oznacza każdego Użytkownika (konsumenta lub przedsiębiorcę), który podejmuje czynności zmierzające do kupna lub dokonującego Zakupu w Serwisie.
 • Przedmiot, Dzieło Sztuki oznacza każdy egzemplarz towaru będącego przedmiotem Oferty.
 • Serwis oznacza stronę internetową stworzoną, rozwijaną i wykorzystywaną przez Polish Art NOW, dostępną pod adresem URL www.polishartnow.com i na jego podstronach.
 • Oferentem jest Artysta, Oferentką jest Artystka i odwrotnie i mają prawo do zgłaszania Ofert sprzedaży swojej twórczości w Serwisie.
 • Opis Przedmiotu zawiera wszystkie niezbędne informacje wskazane przez Oferenta lub Serwis do jego poprawnego zamieszczenia, tj.: Autorka / Autor; Tytuł pracy / cyklu; Rok powstania; Technika; Wymiary; Cena. Ewentualny opis danej pracy, w tym: stan techniczny, edycja, sposób sygnowania, certyfikowania, historia wystaw, publikacji.
 • Transakcja oznacza każdorazowy zamiar zakupienia Przedmiotu przez Kupującego poprzez dodanie go do koszyka i rozpoczęcie procesu płatności.
 • Rabat oznacza wynagrodzenie Serwisu należne od Oferenta ustalone odrębnie w Umowie Komisu lub innej umowie o współpracy.
 • Regulamin oznacza niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin wraz z odpowiednimi przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący reguluje kwestie rodzaju i zakresu świadczonych usług, tryb postępowania reklamacyjnego i odpowiedzialność związaną z korzystaniem z Serwisu.
 • Umowa Komisu oznacza umowę zawieraną pomiędzy Oferentem i Serwisem w przypadku sprzedaży komisowej Przedmiotów za pośrednictwem Serwisu.
 • Zakup oznacza opłaconą Transakcję, która skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Oferentem lub Serwisem i Kupującym. Zakup dokonywany jest przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość z wyłączeniem zamówień opłaconych w punkcie sprzedaży stacjonarnej Polish Art NOW.
 • Zamówienie oznacza jedną lub więcej Transakcji, które Kupujący zamierza opłacić.

3. ZASADY ZAKUPÓW

3.1. Składanie Zamówień

3.1.1. Składanie Zamówień odbywa się poprzez dodanie Przedmiotu przez Kupującego do koszyka i/lub przez przycisk „Kup teraz”, a następnie potwierdzenie danych kontaktowych, adresu wysyłki i danych rozliczeniowych oraz rozpoczęcie dogodnego procesu opłacenia Zamówienia. Z tą chwilą dochodzi do złożenia Zamówienia.

3.1.2. Użytkownik nie będzie w stanie złożyć Zamówienia dopóki nie wprowadzi odpowiednich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia  do formularza dostępnego na stronie “Informacja > Wysyłka > Płatność” zawierającej informacje o dokonywanym Zamówieniu.

3.1.3. Po opłaceniu Zamówienia przez Kupującego, dochodzi do Zakupu i każda Transakcja wchodząca w skład Zamówienia otrzymuje status “Opłacona”.

3.1.4. Polish Art NOW niezwłocznie informuje Kupującego o każdym jego Zakupie.

3.1.5. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim lub angielskim odpowiednio dla Kupujących zamieszkałych w Polsce lub za granicą.

3.1.6. Kupujący zobowiązany jest dokonywać Zakupu w sposób przemyślany i świadomy związanych z tym konsekwencji.

3.1.7. Zabrania się Kupującemu nakłaniania Oferentów do sprzedaży Przedmiotu poza Serwisem.

3.1.8. Kupujący może, nie nabywając jednocześnie żadnego Przedmiotu, nabyć Kartę Podarunkową emitowaną przez Polish Art NOW. W takim wypadku do umowy pomiędzy Kupującym a Polish Art NOW w zakresie, w jakim dotyczy ona takiej Karty Podarunkowej należy odpowiednio stosować postanowienia Regulaminu Serwisu dotyczące Umowy Sprzedaży. Szczegółowe zasady nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych zostały zawarte w Regulaminie Kart Podarunkowych i Kodów Rabatowych.

3.1.9. Polish Art NOW zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępności w Serwisie dowolnego Przedmiotu, szczegóły opisane w pkt. 4.5. „Anulowanie Transakcji” poniżej.

4.1. Formy płatności

4.1.1. Jedyną formą płatności za złożone Zamówienie jest przedpłata w wysokości 100% Ceny Całkowitej.

4.1.2. Przedpłaty można dokonać online za pośrednictwem systemów płatności Klarna i Mollie lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Polish Art NOW po uprzedniej zgodzie Serwisu.

4.1.3. Obowiązujące w wyżej wymienionych systemach warunki płatności określają odpowiednie przepisy, właściwe wzorce umowne (np.: regulamin, ogólne warunki umowy) oraz wewnętrzne regulaminy i procedury instytucji, udostępniane na ich stronach internetowych lub dostępne za pośrednictwem Polish Art NOW.

4.1.4. Polish Art NOW zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępności w Serwisie dowolnego z wymienionych powyżej systemów płatności w dowolnym czasie.

4.2. Cena

4.2.1. Cena Przedmiotu dostępnego w sprzedaży stanowi informację jawną, podaną do publicznej wiadomości, chyba że Oferent w porozumieniu z Serwisem postanowią inaczej.

4.2.2. Cena wyrażona jest w złotych polskich i/lub w euro w zależności od Kraju Kupującego.

4.2.3. Cena może ulec obniżeniu w przypadku jeśli Oferent zdecyduje się dokonać przeceny (obniżenia Ceny) własnym staraniem lub staraniem Serwisu za zgodą Oferenta.

4.2.4. Ostateczną ceną wiążącą strony jest Cena zawarta w Serwisie w momencie rozpoczęcia Transakcji przez Użytkownika.

4.2.5. W uzasadnionych przypadkach innych niż wymienione w pkt. 4.2.3 powyżej, Polish Art NOW zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny w porozumieniu z Oferentem.

4.3. Koszty wysyłki

4.3.1. Koszty wysyłki Przedmiotu są ustalane przez Oferenta lub Serwis, oddzielnie dla każdego egzemplarza Przedmiotu i Kraju Kupującego, w momencie zgłaszania Oferty.

4.3.2. Akceptacja wyceny przez Kupującego oznacza, że taki koszt wysyłki zostanie naliczony podczas składania Zamówienia zgodnie z pkt. poniżej.

4.3.3. Koszty wysyłki, w formie przesyłki kurierskiej, pocztowej lub innej usługi transportowej, naliczane są automatycznie w momencie dodania Przedmiotu do koszyka, oddzielnie dla każdego z Przedmiotów.

4.3.4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa Kupujący.

4.4. Dostawa przesyłek

4.4.1. Przedmioty w Ofercie stanowią własność Oferenta do momentu odbioru przez Kupującego przesyłki wysłanej przez Oferenta na zlecenie Polish Art NOW lub sam Serwis.

4.4.2. Przedmioty pochodzące od jednego Oferenta mogą zostać wysłane w osobnych przesyłkach.

4.4.3. Zamówienia zawierające Przedmioty od więcej niż jednego Oferenta będą wysyłane razem lub w osobnych przesyłkach.

4.4.4. Przesyłki z zamówionymi Przedmiotami są wysyłane przez Oferenta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Kupującego.

4.4.5. W przypadku zaistnienia konieczności odbioru osobistego Przedmiotu przez Kupującego za uprzednią zgodą Serwisu, Kupujący jest powiadamiany telefonicznie przez Oferenta lub Polish Art NOW o możliwym miejscu i terminie odbioru Przedmiotu.

4.4.6. Zmiana adresu wysyłki przez Kupującego w Panelu Użytkownika nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla Zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Przedmioty z takiego Zamówienia zostaną wysłane na adres podany w trakcie jego składania.

4.4.7. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych już Zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt z Polish Art NOW.

4.4.8. Po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie, Polish Art NOW zleca Oferentowi wysyłkę Przedmiotu lub sam ją realizuje, najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych.

4.4.9. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Kupujący tego zażądał.

4.5. Anulowanie Transakcji

4.5.1. W uzasadnionych przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do anulowania Transakcji w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od jej opłacenia przez Kupującego. Za uzasadniony przypadek rozumieć należy w szczególności: łatwo zauważalny dla Kupującego błąd systemu sprzedaży (np. rażąco zaniżona Cena), wycofanie się Oferenta z przedstawionej Oferty, brak dostępności i uszkodzenie Przedmiotu sprzedaży.

4.5.2. Serwis zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji, w których jednocześnie wykorzystano kod rabatowy.

4.5.3. W przypadku anulowania Transakcji przez Serwis, zwrot środków następuje niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od anulowania zamówienia.

4.5.4. Serwis zobowiązuje się poinformować Kupującego o anulowaniu Transakcji niezwłocznie po jej anulowaniu.

5. ZASADY SPRZEDAŻY

5.1. Przedmioty i dzieła sztuki

5.1.1. Umieszczane są w Serwisie przez Polish Art NOW w formie Oferty na czas nieokreślony.

5.1.2. Oferent oświadcza, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć i opisów Ofert, które zgłasza w Serwisie. Oferent zobowiązany jest dostarczać Oferty Przedmiotów stanowiących wyłącznie jego własność, nieobciążonych jakimikolwiek prawami osób trzecich, wadami bądź wadami fizycznymi, o których nie uprzedził wyraźnie w treści Oferty.

5.1.3. W celu umieszczenia Oferty w Serwisie, Oferent tworzy i dostarcza Ofertę na adres e-mail email@polishartnow.com. Polish Art NOW dokonuje weryfikacji Oferty możliwie najszybciej. Weryfikacja polega m.in. na ocenie, zgodności treści Oferty z postanowieniami Regulaminu oraz spełnienia przez Ofertę kryteriów jakościowych, estetycznych i asortymentowych.

5.1.4. W celu umieszczenia Oferty w Serwisie, Oferent zobowiązany jest dostarczyć fotografie Przedmiotu w najlepszej możliwej rozdzielczości (pojedyncze zdjęcie do 450KB) a także szczegółowo wypełnić metrykę produktu zgodnie z instrukcjami formularza tworzenia Ofert.

5.1.5. Zabrania się Oferentowi umieszczania w Ofercie informacji nieprawdziwych.

5.1.6. Polish Art NOW zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji Oferty bez podawania jej przyczyny.

5.1.7. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Oferta jest moderowana, po czym możliwie najszybciej publikowana i prezentowana Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu przez Polish Art NOW.

5.1.8. W ramach moderacji Oferty Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany elementów Oferty w zakresie spójności nazewnictwa, poprawności treści, katalogowania Przedmiotu, wyboru zdjęcia głównego i innych działań uznanych przez Polish Art NOW za stosowne, o czym Oferent może zostać poinformowany. W razie braku niezwłocznego sprzeciwu ze strony Oferenta przyjmuje się, że wyraził on zgodę na treść Oferty w zaproponowanym przez Serwis brzmieniu.

5.1.9. Oferent oświadcza, że jest autorką, autorem Przedmiotów ze swoich Ofert oraz, że jest w ich posiadaniu.

5.1.10. Jeżeli Oferent oferuje Przedmiot na sprzedaż również poza Serwisem, to zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji jego Oferty tak, aby odzwierciedlała faktyczną dostępność Przedmiotu. Dotyczy to w szczególności niezwłocznego wycofywania Przedmiotów sprzedanych poza Serwisem.

5.1.11. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku przez Oferenta i zakupu przez Kupującego Przedmiotu, który jest niedostępny, a którego oferta nie została wycofana, Polish Art NOW przysługuje wynagrodzenie w wysokości dwukrotności Rabatu, płatne na pierwsze wezwanie Serwisu, tytułem poniesionych kosztów operacyjnych i wizerunkowych.

5.1.12. Oferując Przedmiot na sprzedaż również poza Serwisem, Oferent zobowiązuje się, że Cena w Serwisie nie będzie wyższa od analogicznej ceny poza Serwisem. Zasada ta dotyczy również ceny wywoławczej w przypadku Przedmiotów oferowanych na platformach aukcyjnych.

5.1.13. Niedostosowanie się przez Oferenta do zobowiązania określonego powyżej może skutkować usunięciem Oferty z Serwisu, bądź automatycznym obniżeniem Ceny w Serwisie do najniższej jego ceny żądanej przez Oferenta poza Serwisem. Wielokrotne niedostosowanie się przez Oferenta do określonego zobowiązania może skutkować odebraniem Oferentowi statusu Oferenta.

5.1.14. Po publikacji Oferty Oferent może skontaktować się z Polish Art NOW (email@polishartnow.com) aby ją modyfikować bądź też wycofać tymczasowo lub trwale ze sprzedaży.

5.1.15. Oferent wyraża zgodę na wykorzystanie przez Polish Art NOW treści jego Ofert w celach promocyjnych w Serwisie jak również w innych mediach (m.in. Internet, prasa, telewizja, outdoor, i inne).

5.1.16. Polish Art NOW zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży lub zawieszenia Ofert Oferenta w dowolnym momencie bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

5.1.17. Zabrania się Oferentowi nakłaniania, w jakiejkolwiek formie, Kupującego do Zakupu poza Serwisem. 

5.1.18. Wszelkich selekcji Ofert, w tym również wyświetlanych na banerach w Serwisie dokonuje Polish Art NOW.

5.1.19. Selekcji Ofert prezentowanych w Newsletterze dokonuje Polish Art NOW.

5.2. Realizacja zamówień

5.2.1. Po Zakupie, Polish Art NOW zleca Oferentowi przekazanie zamówionego Przedmiotu Kupującemu i/lub realizuje zamówienie we własnym zakresie.

5.2.2. Oferent zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot osobiście Serwisowi lub zlecić jego wysyłkę za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Kupującego w terminie określonym w ofercie lub innym ustalonym wspólnie pomiędzy Oferentem a Kupującym.

5.2.3. Przedmiot pozostaje w posiadaniu Oferenta do momentu ich wysyłki lub osobistej dostawy a termin realizacji wysyłki może ulec wydłużeniu na wyraźną prośbę Kupującego.

5.2.4. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Oferent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Serwis mailowo (email@polishartnow.com).

5.2.5. Przygotowując Przedmioty do wysyłki, Oferent zobowiązuje się należycie je zabezpieczyć tak, aby dotarły one do Serwisu lub Kupującego w stanie zgodnym z opisem w Ofercie oraz w razie potrzeby ubezpieczyć na wypadek ewentualnych szkód w transporcie. Wykorzystując przy tym otrzymane materiały do pakowania, wysyłki od Polish Art NOW.

5.2.6. Zabrania się Oferentowi dołączania do przesyłek ofert handlowych Oferenta oraz wszelkich informacji, które miałyby inny przekaz od prowadzonych działań Polish Art NOW.

5.2.7. Oferent zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek wysłanych za pośrednictwem Dostawcy na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej lub nieprawidłowej przesyłki.

5.2.8. W przypadku osobistego doręczenia przesyłki przez Oferenta, ma on obowiązek sporządzenia i zachowania potwierdzenia doręczenia przesyłki.

5.2.9. Po wysłaniu Przedmiotu, Oferent zobowiązany jest potwierdzić Polish Art NOW nadanie przesyłki mailowo oraz przekazać Polish Art NOW numer listu przewozowego lub dane kontaktowe Dostawcy.

5.2.10. Za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek przez Oferenta lub za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Oferent pod warunkiem, że Kupujący udokumentuje szkodę w obecności Dostawcy.

5.2.11. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan dostarczonego Przedmiotu w obecności Dostawcy. W przypadku zauważenia uszkodzeń, Kupujący ma obowiązek niezwłocznego spisania protokołu szkody w obecności Dostawcy. Brak protokołu daje podstawę do odrzucenia reklamacji.

5.2.12. W przypadku zwrotu Przedmiotu przez Kupującego, za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek bezpośrednio przez Kupującego lub za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Kupujący pod warunkiem, że Oferent udokumentuje szkodę w obecności Dostawcy na zasadach analogicznych do tych określonych powyżej.

5.2.13. W przypadku odmowy przyjęcia Przedmiotu od Dostawcy przez Kupującego i wynikającej z tej odmowy konieczności zwrotnego transportu przez Dostawcę do Oferenta, za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Oferent.

5.2.14. W przypadku opóźnienia (po upływie 14 dni roboczych) Oferenta w zleceniu wysyłki Przedmiotu lub we własnoręcznym dostarczeniu Przedmiotu do Kupującego, Polish Art NOW przysługuje kara umowna w wysokości 1% Ceny niedostarczonych Przedmiotów, za każdy dzień opóźnienia. Kwotę kary umownej Serwis potrąca z Kwoty do Wypłaty przysługującej Oferentowi.

5.2.15. W przypadku opóźnienia Oferenta w zleceniu wysyłki Przedmiotu lub we własnoręcznym dostarczeniu Przedmiotu do Kupującego przekraczającego 21 dni, przyjmuje się, że Zamówienie jest niezrealizowane z przyczyn dotyczących Oferenta. W takiej sytuacji Polish Art NOW przysługuje dodatkowa kara umowna w wysokości 10% Ceny niedostarczonych Przedmiotów.

5.2.16. Przygotowując przesyłkę do wysyłki, Oferent zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów do pakowania oraz materiałów promocyjnych Polish Art NOW pod warunkiem ich dostarczenia przez Serwis.

5.3. Zakup z pominięciem Polish Art NOW

5.3.1. Zabrania się Oferentowi nakłaniania Kupującego do Zakupu Przedmiotu poza Serwisem.

5.3.2. W przypadku udokumentowanego przez Serwis, skutecznego Zakupu z pominięciem Polish Art NOW, Serwisowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30%, płatne na pierwsze wezwanie Serwisu.

5.4. Opłaty

5.4.1. Posiadanie konta Użytkownika jest bezpłatne.

5.4.2. W przypadku sprzedaży komisowej Serwis jest uprawniony do opłat w wysokości 30%.

5.4.3. Serwis nie pobiera opłat lub prowizji od kosztu wysyłki Przedmiotu.

5.4.4. Serwis nabywa prawo do Rabatu od Transakcji z chwilą gdy Kupujący dokona Zakupu.

5.5. Rozliczenia

5.5.1. Zapłata Kwoty do Wypłaty na rzecz Oferenta w danym okresie rozliczeniowym następuje pierwszego dnia roboczego po upłynięciu okresu rozliczeniowego, o którym mowa poniżej, zgodnie ze stanem Salda Konta Oferenta.

5.5.2. Środki są wypłacane w walucie użytej przez Kupującego podczas Zakupu. W przypadku, gdy Oferent nie prowadzi rachunku w takiej walucie, jego Wypłata zostanie przewalutowana wg. średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego danego okresu rozliczeniowego.

5.5.3. W przypadku sprzedaży komisowej, okresy rozliczeniowe są ustalane przez Serwis w porozumieniu z Oferentem w Umowie komisowej. W pozostałych przypadkach okresy rozliczeniowe są ustalane przez Serwis i Oferenta w osobnym porozumieniu.

5.5.4. Kwota należna Oferentowi to suma Kwot do Wypłaty za Transakcje w zakończonym okresie rozliczeniowym.

5.5.5. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów, reklamacji, lub innych zdarzeń, w szczególności zdarzeń uzgodnionych z Oferentem.

5.5.6. Zapłata następuje w formie przelewu na rachunek bankowy Oferenta, zdefiniowany przez Oferenta w Umowie komisowej.

5.5.7. Polish Art NOW nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku lub błędnego wpisania numeru rachunku bankowego przez Oferenta, a w szczególności za spowodowane tym błędem dokonanie przez Seriws przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy nienależący do Oferenta lub brak możliwości przelewu środków należnych Oferentowi.

5.5.8. Dokonanie przelewu przez Serwis na numer rachunku bankowego wywołuje skutek zapłaty zobowiązania Serwisu wobec Oferenta, niezależnie od poprawności wpisanego numer rachunku bankowego przez Oferenta. Oferent nie może żądać od Serwisu dokonania ponownej zapłaty.

5.5.9. Serwis ma prawo do wstrzymania zapłaty środków za Transakcje jeżeli: Oferent pozostaje w opóźnieniu z terminową wysyłką Przedmiotu, lub Trwa postępowanie reklamacyjne lub zwrot, lub Oferent nie oznaczy przesyłki jako wysłanej w wyznaczonym terminie lub nie przedstawił Serwisowi dokumentu rozliczeniowego za Transakcję.

5.5.10. W przypadku realizacji dostawy Przedmiotu przez Dostawcę działającego na zlecenie i koszt Serwisu, Kwota do Wypłaty nie jest powiększana o koszt wysyłki.

5.5.11. Wskazanie przez Oferenta rachunku bankowego, który nie jest ujawniony w Wykazie, na tzw. „białej liście podatników”, na który Serwis zobowiązany jest dokonać zapłaty, uprawnia Serwis do wstrzymania się z dokonaniem zapłaty, aż do dnia ujawnienia rachunku bankowego w Wykazie, lub dnia wskazania Serwisowi innego rachunku bankowego ujawnionego w Wykazie, na który Serwis zobowiązany jest dokonać zapłaty.

5.5.12. Wstrzymanie się przez Serwis z zapłatą z powyższego powodu nie stanowi podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie przez Serwis, jak również wszelkich innych negatywnych konsekwencji dla Serwisu (np. podstawy do odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy Komisu lub innej umowy o współpracy sprzedażowej, zapłaty kar umownych lub odszkodowania).

6. ZWROTY I REKLAMACJE

6.1. Zwroty

6.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący będący konsumentem może najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakupu Przedmiotu odstąpić od Zakupu bez podania przyczyny. Wszelkie pytania i ewentualne zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail zwroty@polishartnow.com z uwzględnieniem czasu na odpowiedź zwrotną Serwisu do 3 dni roboczych. 

6.1.2. Kupujący określony powyżej może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży i dokonać zwrotu Przedmiotu poprzez wypełnienie znajdującego się w Serwisie formularza zwrotu. Zwrot zgłoś przez wypełnienie formularza -> pobierz i przesłanie go na adres e-mail email@polishartnow.com z uwzględnieniem czasu na odpowiedź zwrotną Serwisu do 3 dni roboczychData przesłania formularza i odesłania dzieła (na własny koszt) musi nastąpić do 14 dni od daty zakupu. Adres zwrotu: Paczkomat WAW581M, ul. Wandy 15, Warszawa 03-949, tel. +48512296506.

6.1.3. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).

6.1.4. Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu.

6.1.5. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Przedmiot na adres zwrotu Serwisu, tj. Paczkomat WAW581M, ul. Wandy 15, Warszawa 03-949, tel. +48512296506, najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zakupu.

6.1.6. Koszt odesłania Przedmiotu ponosi Kupujący.

6.1.7. Za zwrócony Przedmiot, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (Cenę).

6.1.8. Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia potwierdzenia przez Oferenta otrzymania Przedmiotu w stanie bez zastrzeżeń dokonuje Serwis chyba, że Oferent i Kupujący postanowią inaczej w porozumieniu z Serwisem.

6.1.9. Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem przez Serwis lub Oferenta lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.1.10. Rabat od Zakupów, od których Kupujący odstąpił nie jest zwracany Oferentowi.

6.2. Wymiany

6.2.1. Wymiana Przedmiotów oferowanych w Serwisie nie jest możliwa, chyba że Oferent i Serwis wspólnie zadecydują inaczej. Wówczas przebieg procesu wymiany jest ustalany wspólnie przez Oferenta i Kupującego w porozumieniu z Serwisem.

6.3. Reklamacje

6.3.1. Reklamacje są rozpatrywane przez Polish Art NOW i Oferenta, jednak w przypadku sporów Serwis zastrzega sobie prawo do wystąpienia w charakterze arbitra rozstrzygającego czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Oferentem a Kupującym, Kupujący powinien udokumentować stwierdzone wady, niezgodności, uszkodzenia lub inne przesłanki do reklamacji Przedmiotu.

6.3.2. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy lub jest niezgodny z Ofertą, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od Zakupu. Z uwagi na używany charakter oferowanych Przedmiotów, reklamacji podlegają jedynie wady Przedmiotu nie przedstawione w Ofercie.

6.3.3. W celu dokonania reklamacji Przedmiotu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji na adres e-mail reklamacje@polishartnow.com z załączonym formularzem zwrotu -> pobierz, z uwzględnieniem czasu na odpowiedź zwrotną Serwisu do 3 dni roboczych. 

6.3.4. Po wpłynięciu reklamacji, Oferent jest niezwłocznie informowany przez Serwis o zaistniałym zdarzeniu. Oferent i Serwis zobowiązani są do współpracy, w szczególności do udzielania sobie niezwłocznie wszelkich koniecznych informacji oraz przekazywania dokumentów w przypadku kwestionowania jakości Przedmiotów przez Kupujących. Oferent zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do reklamacji w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej przesłania przez Serwis. W przypadku naruszenia przez Oferenta terminu, o którym mowa w niniejszym punkcie, reklamację poczytuje się jako uwzględnioną przez Oferenta w całości.

6.3.5. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Przedmiot na adres Oferenta dostarczony mu przez Serwis chyba, że Kupujący i Oferent w porozumieniu z Serwisem uznają inaczej. Gdy Oferent naprawi Przedmiot, po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić jego wysyłkę.

6.3.6. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem środków, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (z wykluczeniem kosztu transportu) tj. wartość Przedmiotu. Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje Serwis.

6.3.7. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem środków, z rozliczenia Oferenta potrącana jest Kwota do wypłaty naliczona za dany Zakup.

6.3.8. Rabaty od Zakupów zakończonych reklamacją i zwrotem środków są zachowywane przez Serwis chyba, że Serwis postanowi inaczej.

6.3.9. W celu dokonania reklamacji z tytułu niedostarczonej przesyłki, Kupujący wysyła stosowne zgłoszenie mailowo na reklamacje@polishartnow.com z załączonym formularzem zwrotu -> pobierz, z uwzględnieniem czasu na odpowiedź zwrotną Serwisu do 3 dni roboczych. 

6.3.10. Po otrzymaniu zgłoszenia o niedostarczonej przesyłce, Polish Art NOW zobowiązany jest zgłosić Dostawcy reklamację tej przesyłki.

6.3.11. Jeżeli Dostawca uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, wówczas Kupujący otrzyma zwrot środków, tj. wartość Przedmiotu i koszt wysyłki do Kupującego. Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje Serwis.

6.3.12. Rabaty od Zakupów zakończonych uznaną przez Dostawcę reklamacją z tytułu niedostarczonej przesyłki są zwracane przez Serwis chyba, że Serwis uzna inaczej.

6.3.13. Polish Art NOW zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Dostawcę w związku z zaginięciem przesyłki.

6.3.14. W przypadku, gdy Oferent i Kupujący nie osiągną porozumienia w kwestii reklamacji, Serwis zastrzega sobie prawo do zatrzymania środków z Transakcji do momentu potwierdzenia rozstrzygnięcia sporu przez obydwie ze stron.

6.4. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

6.4.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

6.4.2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Zakupu.

6.4.3. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Oferentem.

6.4.4. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Oferentem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6.5. Odpowiedzialność Oferenta w przypadku sprzedaży komisowej

6.5.1. W przypadku dochodzenia przez Kupującego od Serwisu roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotów na drodze sądowej, Oferent zobowiązany jest na żądanie Serwisu niezwłocznie przystąpić do toczącego się postępowania i zwolnić Polish Art NOW z wszelkiej odpowiedzialności i roszczeń kierowanych przez Kupującego do Serwisu.

6.5.2. Serwis uprawniony jest do obciążenia Oferenta wszelkimi kosztami, w tym kosztami postępowania, w tym postępowania sądowego, wynikającymi z reklamacji w przypadku: stwierdzenia zasadności roszczenia Kupującego orzeczeniem sądu I instancji; nieprzystąpienia przez Oferenta do toczącego się postępowania sądowego przed pierwszą rozprawą; w przypadku dostarczenia przez Oferenta Przedmiotów naruszających prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub inne prawa własności intelektualnej podmiotów trzecich, jak również niezgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zabytków.

6.5.3 W przypadku wszczęcia przez jakąkolwiek osobę trzecią postępowania w związku z Przedmiotami, naruszeniem prawa przez Oferenta, w szczególności naruszeniem przez Oferenta praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej podmiotów trzecich, jak również obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zabytków, Oferent zobowiązany jest niezwłocznie, na żądanie Serwisu, przystąpić do toczącego się postępowania i zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz roszczeń kierowanych przez osobę trzecią do Serwisu. 

6.5.4. W przypadku nałożenia na Serwis prawomocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją, w związku z naruszeniami, o których mowa w niniejszym punkcie kary, odszkodowania, grzywny lub innej sankcji finansowej, obowiązku naprawienia szkody lub obowiązku wydania korzyści, Oferent zobowiązany jest zwrócić na rzecz Polish Art NOW wszystkie zapłacone z tych tytułów kwoty oraz naprawić wszelkie szkody poniesione przez Serwis.

7. NEWSLETTER

7.1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Polish Art NOW, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Ofertach lub usługach dostępnych w Serwisie lub u zaufanych partnerów.

7.2. Newsletter przesyłany jest przez Polish Art NOW do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji usługi Newsletter lub rejestracji w Serwisie i wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji.

7.3. Każdy Newsletter zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

7.4. Oprócz Użytkowników Serwisu, z usługi Newsletter może skorzystać każdy odwiedzający Serwis, który dokonali subskrypcji w dowolny sposób. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

7.5. Korzystający z usługi Newsletter może w każdej chwili z niej zrezygnować przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez ustawienia w Panelu Użytkownika.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Rola Polish Art NOW

8.1.1. Polish Art NOW pośredniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy Oferentami a Kupującymi.

8.1.2. Polish Art NOW świadczy usługi na rzecz Oferentów polegające na działaniach promocyjnych, edukowaniu, udostępnieniu powierzchni na serwerze, umożliwieniu płatności oraz obsłudze klienta.

8.1.3. Będąc pośrednikiem wykonującym czynności zmierzające do zawarcia przez Kupującego i Polish Art NOW lub Oferenta transakcji będącej umową sprzedaży, Serwis nie świadczy usługi płatniczej w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

8.1.4. Polish Art NOW nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników. W szczególności Polish Art NOW nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz legalność Przedmiotów w Ofertach Oferentów, rzetelność opisów Ofert oraz wzajemne roszczenia pomiędzy Kupującym a Oferentami.

8.1.5. W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty za Zakup kartą płatniczą, Polish Art NOW ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie świadczonych przez siebie usług oraz bierze czynny udział w procesie reklamacyjnym jako pośrednik między Oferentem a Kupującym.

8.2. Czynności zabronione

8.2.1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu (w szczególności zdjęć i opisów Przedmiotów przetwarzanych przez Polish Art NOW) bez uprzedniej zgody Polish Art NOW lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.

8.2.2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego Polish Art NOW bez uprzedniej zgody Polish Art NOW. Znak towarowy Polish Art NOW został zgłoszony pod numerem Z.519770 i zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP i podlega ochronie prawnej.

8.2.3. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów Polish Art NOW w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.

8.2.4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w pkt od 10.3.1 do pkt 10.3.3 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.

8.3. Zmiana Regulaminu

8.3.1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy.

8.3.2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie oraz jurysdykcja sądów polskich właściwych dla siedziby Polish Art NOW.

 

Integralną częścią Regulaminu jest:

Załącznik nr 1: Regulamin Kart Podarunkowych i Kodów Rabatowych

 

ZAŁĄCZNIK NR 1: REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH

1. Nabycie Karty Podarunkowej

1.1. Karty Podarunkowe są emitowane przez Polish Art NOW.

1.2. Użytkownik może nabyć od Serwisu Kartę Podarunkową.

1.3. Karty Podarunkowe mogą być przekazywane Kupującym jako prezenty lub nagrody w konkursach lub w celach promocyjnych.

1.4. Karty Podarunkowe emitowane przez Polish Art NOW jeżeli nie są udostępniane w sposób, o którym mowa powyżej, mogą być nabywane przez Kupujących od Polish Art NOW za pośrednictwem Serwisu. W takim wypadku, pomiędzy Polish Art NOW i Kupującym zostaje zawarta umowa sprzedaży Karty Podarunkowej, na podstawie której Polish Art NOW sprzedaje Użytkownikowi Kartę Podarunkową o wskazanej w Serwisie wartości i terminie ważności, zaś Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w Serwisie.

1.5. Zawarcie umowy sprzedaży Karty Podarunkowej następuje z chwilą doręczenia przez Polish Art NOW zamówienia Karty Podarunkowej, które Kupujący może złożyć za pośrednictwem Serwisu.

1.6. Polish Art NOW oświadcza, że: na procedurę zawarcia umowy sprzedaży składają się czynności wymienione wcześniej; potwierdzenie złożenia Zamówienia przesłane Kupującemu przez Polish Art NOW stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Karty Podarunkowej; jeżeli Kupujący stwierdzi, że przy zawarciu umowy sprzedaży Karty Podarunkowej podał nieprawdziwe lub błędne dane, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Serwis. W takim wypadku Polish Art NOW dokona ich korekty, chyba że stwierdzi, że zachodzą wymagające wyjaśnienia wątpliwości (w takim wypadku korekta danych zostanie dokonana po ich wyjaśnieniu); umowa sprzedaży Karty Podarunkowej jest zawarta w języku, w którym sporządzony został Regulamin Kart Podarunkowych i Kodów Rabatowych akceptowany przez Użytkownika.

1.7. Karta Podarunkowa może mieć postać fizyczną lub elektroniczną. Polish Art NOW zobowiązuje się przesłać ją na adres Kupującego (w przypadku gdy ma ona postać fizyczną) lub na adres poczty elektronicznej Kupującego (gdy ma ona postać elektroniczną) w terminie dwóch dni roboczych od chwili dokonania zapłaty przez Kupującego (w sposób podany w Serwisie) ceny podanej w Serwisie dla wybranej przez Kupującego Karty Podarunkowej

1.8. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Prawo to jednak nie przysługuje Kupującemu jeżeli przed upływem terminu do skorzystania z niego wykorzystał Kartę Podarunkową.

1.9. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący otrzymał Kartę Podarunkową. W wypadku gdy w ramach jednej Umowy Sprzedaży Kupujący nabywa więcej niż jedną Kartę Podarunkową, a Karty Podarunkowe są dostarczane osobno, termin ten rozpoczyna bieg od dnia w którym Kupujący otrzymał ostatnią z Kart Podarunkowych.

1.10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej Kupujący musi poinformować Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez formularz reklamacji dostępny w Serwisie, tj.: formularzem reklamacji -> pobierz

1.11. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

1.12. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej Serwis zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności a Karta Podarunkowa przesłana do Kupującego automatycznie traci ważność.

1.13. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Serwis i Kupujący wyraźnie zgodzili się na inne rozwiązanie; w każdym wypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2. Korzystanie z Kart Podarunkowych

2.1. Każda Karta Podarunkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej oraz termin ważności oraz ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiających skorzystanie z karty przy zawarciu umowy sprzedaży.

2.2. Ilekroć w umowie sprzedaży przewidziano obowiązek Kupującego polegający na zapłacie Ceny Całkowitej Kupujący może wykonać go w części odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie Podarunkowej w przeznaczonym do tego miejscu w ramach Serwisu

2.3. Uiszczenie Ceny Całkowitej za pomocą Karty Podarunkowej w sposób określony powyżej zwalnia Kupującego ze zobowiązania wobec Oferenta, a Serwis odpowiada za to, że Oferent nie będzie od Kupującego dochodził zapłaty Ceny Całkowitej w części w jakiej uiszczona zostały Kartą Podarunkową i uzna taki sposób dokonania zapłaty.

2.4. Karta Podarunkowa może być wykorzystana przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jej opisie terminu ważności.

2.5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.

2.6. Jeżeli Karta Podarunkowa ma wartość kwotową skorzystanie z niej w celu zakupu Przedmiotu o cenie niższej niż ta wartość nie uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu różnicy lub otrzymania kolejnego Kodu Rabatowego.

2.7. Ilekroć dojdzie do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w ramach której płatność za Przedmiot została dokonana przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, Kupującemu przysługuje zwrot Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej Cenie Całkowitej uiszczonej przez niego za pomocą Karty Podarunkowej lub wartości nominalnej Karty Podarunkowej, jeżeli przewyższała ona Cenę Całkowitą. Okres ważności tak wydanej Karty Podarunkowej nie może być krótszy niż okres pomiędzy wykorzystaniem Karty Podarunkowej w celu zapłacenia należności wynikającej z Umowy Sprzedaży, od której odstąpiono i datą utraty ważności przez wykorzystaną Kartę Podarunkową.

2.8. W jednym Zamówieniu można wykorzystać tylko jedną Kartę Podarunkową.

3. Kody Rabatowe

3.1. Kod Rabatowy uprawnia Kupującego do otrzymania rabatu, przy czym rabat ten może dotyczyć Polish Art NOW oraz wszystkich Oferentów, wybranych Oferentów (lub Oferenta) lub tylko wybranych Przedmiotów; rodzaj rabatu będzie określony w otrzymanym przez Kupującego opisie Kodu Rabatowego.

3.2. Kody Rabatowe mogą być przekazywane Kupującym jako prezenty lub nagrody w konkursach lub w celach promocyjnych.

3.3. Kod Rabatowy stanowi ciąg znaków alfanumerycznych, których wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu Serwisu umożliwia Kupującemu uzyskanie rabatu. Wraz z Kodem Rabatowym Kupujący otrzyma informację o jego wartości (nominalnej lub procentowej), terminie ważności a także o warunkach, jakie muszą zostać spełnione aby ten Kod Rabatowy mógł być wykorzystany, o ile takie warunki mają zastosowanie.

3.4. Kod Rabatowy może być wykorzystany przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jego opisie terminu ważności.

3.5. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.

3.6. Kod Rabatowy może być wykorzystany jednorazowo przez jednego użytkownika.

3.7. W jednym Zamówieniu można wykorzystać tylko jeden Kod Rabatowy.

3.8. Skorzystanie z Kodu Rabatowego polega na wpisaniu go przez Kupującego w odpowiedniej rubryce w Serwisie przy składaniu Zamówienia.

3.9. Kod Rabatowy może mieć wartość procentową lub kwotową. Skorzystanie z Kodu Rabatowego o wartości procentowej prowadzi do obniżenia Ceny Przedmiotu o odsetek odpowiadający tej wartości, a skorzystanie z Kodu Rabatowego o wartości kwotowej prowadzi do obniżenia Ceny Przedmiotu o kwotę odpowiadającą jego wartości. Wyjątkiem są Kody Rabatowe dla których treść wiadomości przesłanej wraz z Kodem Rabatowym informuje, że prowadzą one do redukcji kosztów wysyłki.

3.10. Jeżeli Kod Rabatowy ma wartość kwotową, skorzystanie z niego w celu zakupu Przedmiotu o cenie niższej niż ta wartość nie uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu różnicy lub otrzymania kolejnego Kodu Rabatowego.

3.11. Jeżeli Kod Rabatowy może dotyczyć tylko wybranych Przedmiotów lub niektórych Oferentów, Kupujący zostanie o tym poinformowany przy otrzymywaniu kodu.

3.12. Jeżeli Kupujący wykonuje w części prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, przy zawarciu której skorzystał z Kodu Rabatowego, który przewidywał szczególne warunki uzyskania rabatu (takie jak np. minimalna Cena Całkowita Przedmiotów objętych Umową Sprzedaży), a wskutek skorzystania przez Kupującego z częściowego prawa odstąpienia warunki te nie są dalej spełnione, rabat nie będzie miał zastosowania, a Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu Serwisowi kwoty udzielonego rabatu. Rabat taki zostanie rozliczony pomiędzy Kupującym i Serwisem w oparciu o dokonane przez nich ustalenia (które mogą obejmować w szczególności potrącenie kwoty rabatu z kwotą podlegającą zwrotowi na rzecz Kupującego w związku ze skorzystaniem przez niego z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży).

3.13. Kodów Rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania Kart Podarunkowych.

3.14. Kod Rabatowy może przewidywać szczególne warunki uzyskania rabatu, w szczególności takie jak Minimalna Kwota Zamówienia rozumiana jako minimalna Cena Całkowita Przedmiotów z Zamówienia przed rabatem.

3.15. Jeżeli Kod Rabatowy przewiduje szczególne warunki uzyskania rabatu Kupujący zostanie o tym poinformowany przy otrzymywaniu kodu.

3.16. W przypadku błędu systemu sprzedaży prowadzącego do wadliwego działania Kodu Rabatowego, w szczególności lecz nie wyłącznie do wadliwej weryfikacji Minimalnej Kwoty Zamówienia dla Kodów Rabatowych, Serwis zastrzega sobie prawo do anulowania Transakcji wchodzących w skład Zamówienia.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych i Kodów Rabatowych stanowi integralną część Regulaminu.